Zahnersatz und Implantate: Zahnzentrum Lübeck GmbH

 

 

      MERHABA

 

 

Zahnarzt Frankurt Implantate Zahnersatz

Dr. Peter Kessler - Zahnarzt

Praxis:  

Zahnzentrum am Frankfurter Bogen
Gundelandstraße 15    60435 Frankfurt am Main Preungesheim

Telefon: +49 (0)69 - 87 00 18 50

 

 Anfrage über die AgbZ: info(at)zz-l.de

 

Ihr AgbZ - Wertscheck hier klicken:   AgbZ - 5/14 Dr. Kessler

 

Zahnzentrum Frankfurter Bogen
Gundelandstraße 15 - 60435 Frankfurt

 

Telefon (069) 87001850


Sparen Sie bis zu 68 Prozent bei Zahnersatz in Deutschland
plus 5% Sonderrabatt auf die Laborleistungspositionen
plus 3-5 Jahre Garantie statt der 2 Jahre gesetzliche Garantie
plus kostenlose Zahnersatz Hotline 0451 370 40 90 *
plus wahlweise Zahnersatz Inland / Ausland über AgbZ Labor
plus Garantiepass - Konformitätserklärung - Meisterlabor
plus kostenlose 2.Zahnarztmeinung und Preisvergleich


Herkesin vaktinin de?erli oldu?unu biliyoruz. Bu nedenle randevu ile hizmet veriyoruz.

 

 • Size verilen randevuya 5-10 dakika önce gelmeniz o günün program?nda aksama olmamas? aç?s?ndan bize yard?mc? olacakt?r.

 

 • Elde olmayan nedenlerle randevuya gecikmeniz durumunda, size ayr?lan saatte daha k?sa süreli bir tedavi tercih edilecektir. Kalan süre herhangi bir tedavinizin bitirilmesi için yeterli de?ilse, size ba?ka bir güne randevu verilecektir.

 

 • Uyamayaca??n?z bir randevu için, bizi mutlaka en geç 24 saat önce aray?n?z.

 

?lk randevunuzda tüm a?z?n?z ve di?leriniz muayene edilir. Gerekiyorsa panaromik röntgeniniz çekilir. Sorunlar?n?z saptan?r ve uygun bir tedavi plan? önerilir.

 

Arzu etti?iniz takdirde, size önerilen tedavi plan?na uygun olarak yapaca??n?z tahmini harcama tutar? bilginize sunulur.

 

"Tüm a??z rehabilitasyonu" gibi, uzun süreli ve yüksek bütçeli tedavilerde, her vaka kendine özgü ko?ullara sahiptir. Bu nedenle ücreti ve ilgili "ödeme plan?" için kar??l?kl? görü?menizi öneririz. Tedaviye ba?lanmadan önce ödeme plan?nda anla?ma sa?lanmas? ili?kimizin uzun süreli ve güvenilir olmas?nda yararl? olacakt?r. Arzu edildigi takdirde taksitli ödeme imkani sunulur. 

 

Fiyatlar?m?z

 

Di?hekimi seçiminde fiyat unsurunun birincil önemde olmas?n? yanl?? buluyoruz. Buna ek olarak, her vaka kendine özgü ko?ullara sahiptir. Klinikte a?z?n?z ve di?leriniz görülmeden tedavi ile ilgili fiyatland?rma yapmay? uygun bulmuyoruz. Bu nedenle sitemizde fiyat listemizi yay?nlamay? tercih etmiyoruz.

 

·        Bilgi hatt?: 0451-7907041. Bizi aray?n, size ücretsiz dönelim.

 

·        Hesapl? di? ve implant tedavileri

·        al???lm?? alman kalitesi makul fiyatlara, kolay ödeme ?artlar

·        Yak?n?n?zda A-HDTMdi? hekimi ar?yorsunuy? A-HTM arama sisteminden yararlan?n, lütfen t?klay?n.....

·        Öngörülmü? di? veya implant tedavinizin masraf? yüksekmi?

 

·        Türkçe konu?an tecrübeli bir di? hekimi veya implant tedavisi uygulayacak di? cerrah? ar?yorsunuz

 

 

 

Öngörülmü? di? veya implant tedavinizin masraf? yüksekmi?

 

 

ALMANYA HESAPLI D?? TEDAV? MERKEZ?’ ne ( A-HTM)“ ba?l? di? hekimlerimize ula?abilirsiniz

 

 

 

?MPLANT  Frankfurt

Al?nan her türlü önleme kar??n di?lerinizden birini veya bir kaç?n? çe?itli sebeplerle kaybetmi? olabilir veya kaybedebilirsiniz. Bu nedenler aras?nda: di?eti hastal?klar?, ilerlemi? çürükler ve travmay? sayabiliriz.

ÇEK?LM?? OLAN D??LER?N YER?NE NE YAPAB?L?R?Z ?

• Köprü
• Hareketli bir protez
• ?MPLANT

 

Protez  Nedir?

A??zda çe?itli nedenlerle estetik bozukluklar?n veya kaybedilmi? olan di?lerin yerine konan, ki?ilerin estetik ve fonksiyonel olarak ihtiyaçlar?n? gideren tüm yapay olu?umlar protezdir.

 

D?? BEYAZLATMA
Di?teki Renklenme Nedenleri çok farkl? olabilir. Nedeni her ne olursa olsun di?leriniz daha beyaz ve estetik olabilir.
Di? Beyazlatma ( Bleaching ) ; HIDROJEN PEROKSIT veya türevleri kullan?larak yap?lan bir a?artma ( renk açma ) i?lemidir.Kullan?lan maddeler oksijen ( O ) aç??a ç?kar?r. Oksijenin ayr?lmas?yla birlikte di?in rengi de aç?l?r.
Bu i?lem ; sar? , kahverengi veya gri renkli di?leri olan ki?ilerin daha beyaz di?leri olmas?n? sa?lamaktad?r.

 

GÖMÜLÜ D??LER"Gömülü Di?" ne demektir ?

Sürme zaman? geldi?i halde çe?itli nedenlerle a??zda yerini alamayan di?lere " gömülü di?ler" denir. Üçüncü büyük az? di?leri ( yirmi ya? di?leri veya ak?l di?leri olarak da bilinir ), en s?k rastlanan gömülü di?lerdendir. Üçüncü az? di?lerinin sürebilmesi için a??zda yer bulunmuyorsa ve ki?i 25 ya??na geldi?i halde halen sürmemi?se, " gömülü " olarak de?erlendirilirler. Bazen de bu di?ler k?smen sürer, ancak hiçbir zaman tam yüksekli?e ula?amazlar. Üçüncü az?lar?n?z henüz sürmemi?se, di?hekiminizi ziyaret ederek durum hakk?nda bilgi edinebilir ve gömülü kalan di?lerin neden olabildi?i a?r?, ?i?me, enfeksiyon, çürük ve di?eti hastal?klar? gibi baz? problemler ortaya ç?kmadan etken di?in çekilmesini sa?layabilirsiniz. FRANKFURT 

D??ET? HASTALIKLARI HAKKINDA B?LMEK ?STED?KLER?N?Z
Periodontal hastal?klar, her dört ki?iden üçünü ya?amlar?n?n bir döneminde etkileyerek di?lerin erken kayb?na neden olmaktad?r. Periodontal hastal?klar zaman?nda te?his edilirler ise ba?ar?l? bir ?ekilde tedavi edilebilirler.

Çocuklar?n genel sa?l?k tablosunda di?lerin önemli bir yeri vard?r. Her bak?mdan geli?mekte olduklar? için iyi beslenmeye dolay?s?yla da sa?l?kl? di?lere ihtiyaçlar? vard?r. ?lerlemi? çürükler ve kötü a?iz hijyeni çocuklarda di? iltihaplanmalar?na sebep olur; bu da halsizlik, ate? gibi sonuçlar do?urabilir.

 
 • 1.Amalgam Dolgular (Metal Dolgular)
  Çok dayan?kl? ve ekonomik bir dolgu maddesidir; fakat görünümü estetik de?ildir. ?çinde % 70 gümü?, % 23 kalay, az miktarda bak?r ve çinkodan olu?an tozun c?va ile kar??t?r?lmas?yla haz?rlan?r. Kar???m di? hekimi taraf?ndan haz?rlanan oyu?a y???l?r ve dolgu birkaç saatte sertle?ir. Özellikle  az? di?leri için günümüzde kullan?lan en iyi dolgu maddesidir.
 
 • 2. Porselen Simanlar, Kompozitler
  Estetik dolgu maddeleridir (bonding); fakat amalgam kadar dirençli de?illerdir. En çok ön di?lerde kullan?l?rlar.

 

 • 3. ?nlaylar
  ?nlaylar döküm, dolgulard?r. Dolgu için ?ekillendirilmi? oyu?un (kavite) ölçüsü al?nd?ktan sonra, laboratuvarda alt?n veya porselenden haz?rlan?r ve di?e yap??t?r?l?r. Özel teknik ve çok hassas çal??ma gerektirirler.
 

Endodonti - Canal Tedavisi

Kanal tedavisi hasar görmü? di?lerin korunmas?nda yard?mc?d?r. Pulpa (sinir, kan, lenf damarlar?n? içeren di?in içindeki yumu?ak tabaka), kendini tamir edemeyecek derecede hasar gördü?ünde pulpa ölür. Genellikle buna, k?r?k di?lerdeki veya derin çürüklerdeki bakteriler sebep olur. Bakteriler di?in özünde iltahaba yol açar. Hasar görmü? veya hastalanm?? pulpa ç?kar?lmazsa di? ve çevresindeki dokular enfeksiyona maruz kal?r. Ve sonunda di?inizi tamamen kaybedebilirsiniz.  

 

Ortodonti

Di?lerde ve çene yap?lar?nda meydana gelen pozisyon bozukluklar?n?n düzeltilmesini hedefleyen bir bilim dal?d?r.

Süt di?lerinin dökülüp daimi di?lerin ç?kmas? ile oldukça düzgün bir görünüm arz eden di? kavsinde bir tak?m düzensizlikler görülebilir. Bu düzensizliklerin bir çok sebebi olabilir. Çocu?un do?um ?ekli, annenin hamilelikte ald??? ilaçlar, beslenme al??kanl???, emzik ve biberon kullan?m?, çürük di?ler, vaktinden önce çekilen süt di?leri ve bunun gibi faktörlere ba?l? olabildi?i gibi genetik faktörlerin de rolü vard?r. 

 

Deutsch - Türkisch / Türkisch Deutsch - BEIM ZAHNARZT

Zahnarzt = di? hekimi, di? doktoru, di?çi /Zahnärzte = di? hekimleri, di? doktorlar?, di?çiler/Implantat = implant, di? vidas? /Implantate = implantlar, di? vidalar? /Implantologie = implantoloji/Zahn  = di?/Zähne = di?ler/Prothese = protes/Zahnklinik = di? klini?i, di? poliklini?i /Zahnbehandlung = di? tedavi merkezi/ Frankfurt/ Mainz/Deutschland = Almanya/deutsch = alman/Türkisch = türkçe/Zahnbehandlung = di? tedavisi/ Zahnschmerzen =di? a?r?s?/Krone = kron, kaplama/Brücke = köprü/Ästhetische Behandlung = estetik tedavi/Keramik = seramik/Zahnfleischbehandlung = di? eti tedavisi/Parodontologie

= Parodontoloji/Zahnfleischbluten = di? eti kanamas?

 • Zahnersatz preiswert = Hesapli Protes
 • ?mplantate günstig = hesapli implant
 • Zahnarzt Deutschland  = dis doktoru almanya
 • Zahnarzt Implantat = dis doktoru implant
 • Preisvergleich = fiyat karsilastirmasi
 • Kieferchirurg Deutschland = cene cerrahi almanya
 • Kostenloser Zahnersatz = ücretsiz protes
 • Zahnimplantat = implant, vida

WERBEPARTNER

 

Preiswerte Implantate

  

Günstiges Zahngold   

Dentalchemie

Euroeyes

 
Ratenzahlung

 

WERBEN SIE HIER